Regler: Lärare

  • Infördes: 2006-02-19
  • Uppdaterad: (uppdatering förväntas komma under 2018)
  • Giltig: DELVIS

§1 Är man lärare i ett ämne ska man ge ALLA lektioner i ämnet. Att vägra ge någon/några lektioner är inte tillåtet. Om det är några lektioner man inte vill ge i det ämne man är lärare för, så ska man inte vara lärare i ämnet, utan överväga att antingen byta ämne eller avgå som lärare i det ämnet.

§2 Om man är missnöjd med ämnet (eller lektioner) man är lärare för tar man upp detta med SSL.

§3 Tröttnar man på en lärarkaraktär kan man få den utbytt mot en ny. Du kan välja att stanna kvar som lärare i samma ämne, om du är nöjd med det i övrigt, eller byta till ett annat ämne. Om du är trött på karaktären och inte vill byta ut den mot en ny går det att avgå ifrån posten. Tala med SSL.

§4 Karaktärer som avgått som lärare men som spelaren vill behålla är välkomna att göra detta. Karaktären flyttas istället över till Magivärlden. Tala med MSL.

§5 En lärare kan inte halvpausas (kat. H). En lärare ska vara aktiv (kat. A), eller under särskilda omständigheter pausas (kat. P). En lärare med bristande aktivitet klassas som inaktiv och kommer att bli utrensad om förbättring inte sker eller aktivitet inte kan styrkas.

§6 Den som är utsedd till ämnesansvarig är den som tar emot elevernas GET/FUTT-uppgifter, lägger upp dem i "GET/FUTT-uppgifter" under "Viktig information för lärare", betygsätter och rapporterar in dem.

§7 Som lärare ansvarar man för att de som ber om lektioner får dessa. Det är den ämnesansvariga som bär huvudansvaret för att så sker, men att det är upp till samtliga lärare i ämnet att ge lektioner.

§8 Som lärare ansvarar man för att hålla ordning i sitt (eller sina) ämnesforum: dels genom att förpassa gamla färdiggjorda lektioner till “Minnessållet” och dels genom att se till att det inte blir för mycket OFF-prat eller att en diskussion urartar till gräl.

§9 Som lärare är det ens uppgift att hålla igång och göra färdigt sina lektioner, samt att rapportera dem så snart de är klara.

§10 Det är upp till samtliga lärare i ett ämne att se till att ämnet flyter på som det ska. Det innebär att att man tar hand om bortglömda eller segande trådar (även om en annan lärare startat dessa), och rapporterar in eventuella problem till SSL.

§11 Om en lärare inte skrivit ett inlägg i en forumlektion på en vecka bör eleverna skicka meddelande om detta i tråden för rapportering av sega lektioner i Perrong 9¾.

§12 Lärarkandidater och timanställda vikarier får dra av eller lägga till högst 20 poäng per person och gång, professorer 50 poäng och elevhemsföreståndare 100 poäng per person och gång. Tillfälliga vikarier följer poängen för sin vanliga rang.

§13 Lektioner ska i första hand ges i forumet. Naturligtvis får man ge lektioner på andra platser också, men majoriteten av lektionsaktiviteten ska ske i forumet. Att endast ge lektioner utanför forumet, eller att ge någon enstaka lektion i forumet men sega med den är inte tillåtet utan särskilt tillstånd ifrån SSL.

§14 Den ämnesansvariga får vara med att besluta om lärarkandidater behövs i sitt ämne eller inte, men SSL har dock full bestämanderätt i fallet.

§15 Definitionen på “aktiv” när det gäller lärare är 1 lektion inrapporterad på 2 veckor (undantag än så länge för lärarkaraktärer vars ämnen inte har några elever – d.v.s. FUTT-ämnen). Aktivitet utanför lektionssalar räknas inte, då en lärares uppgift först och främst är att ge lektioner.

§16 En karaktär eller spelare får tre varningar innan de blir avskedade/avsatta ifrån sin post.

§17 Elevhemsföreståndare har yttersta ansvar för elevernas uppträdande och uppförande. Under vissa omständigheter kan en elevhemsföreståndare relegera en elevkaraktär (tillhörande sitt eget elevhem) ifrån skolan. Finns det risk att en karaktär kan komma att relegeras ska detta göras klart för spelaren OFF så att de, om de verkligen vill behålla sin elev på skolan, har en chans att bättra sig och få stanna kvar. Om elevhemsföreståndare anser att relegering är enda utvägen är han/hon i sin fulla rätt att enhändigt besluta om det. Om en elev relegeras så ska alltid rektor/biträdande rektor meddelas, men de behöver inte rådfrågas före beslutet, om inte elevhemsföreståndaren/spelaren själv vill det.

§18 Nya lärarkaraktärer, professorer såväl som lärarkandidater, klassas som TIMANSTÄLLDA VIKARIER i en månad från deras godkännande (så länge de är i kat. N). Under denna tid ska logg på samtliga lektioner skickas in med varje lektionsrapport (sker lektionen i forumet räcker det med att man skickar med länken till tråden), och man bör ha genomfört minst 4 lektioner totalt. När månaden gått kommer SSL ha en utvärdering, och är spelen godkända och bra aktivitet uppvisats, så kommer karaktären bli erbjuden fast anställning som professor/lärarkandidat (d.v.s. beroende på vilken post som spelaren ansökt till från första början). Spelaren kan efter prövotiden även välja att INTE fortsätta med posten/karaktären.

§19 Alla professorkaraktärer kan välja att ha upp till tre andra ämnen de är kvalificerade att undervisa i, vilket man meddelar SSL. Det är i första hand ett av dessa ämnen man ska välja om man vill byta ämne. Vill man inte att någon av sina professorer ska vara kvalificerad i något annat ämne säger man det till SSL också. De ämnen professorn är kvalificerad i är sådana de kan vara tillfälliga vikarier i.

§20 Tillfälliga vikariat (se ovan) ska endast utövas i nödfall, d.v.s. om/när den ämnesansvariga och/eller SSL kallat in förstärkning i ett visst ämne. Att hoppa in som lärare utan att en vikarie är efterfrågad är inte tillåtet. Om en professor blir tillfrågad av en elev att hålla en lektion som vikare måste denna professor få tillåtelse av ordinarie professor i ämnet innan lektionen kan ges. I fall där professorn inte är kontaktbar tar man kontakt med SSL.

§21 En lärar-spelare får ge sina egna elevkaraktärer lektion. Om det förekommer fler elever på lektionen behöver logg inte skickas med, men i övrigt gäller att fler än tre lektioner med samma spelare som både lärare och karaktär ska styrkas med logg i lektionsrapporten.

§22 Om en elev inte skrivit ett inlägg i en forumlektion på en vecka, så ska denna kontaktas av läraren via PM med en påminnelse och en rimlig tidsram bör ges för att spelaren ska få chans att svara. Har de ändå inte svarat under den tiden tas eleven bort från lektionen. En elev som bara skrivit ett inlägg i lektionen totalt när lektionen är slut bör strykas ifrån närvarolistan när lektionen ska rapporteras.

§23 Alla lektioner utanför forumet ska loggas av läraren, för att man när som helst kan komma att bli ombedd att skicka in en logg för stickprovskontroll. Man kan skicka in loggar frivilligt också - posta dem i så fall i "Lektionsloggar" under "Viktig information för lärare".

§24 SSL tar hänsyn till särskilda individuella omständigheter, men inte utan att lärarspelaren i fråga har tagit upp saken för diskussion för SSL först.