Regler: Prefektregler för Hogwarts

  • Infördes: 2010-12-20
  • Uppdaterad: 2012-01-28
  • Giltig: JA

SEKTION A: ALLMÄNT

§1a Dessa prefektregler gäller utöver de regler som gäller för elevkaraktärer.
§1b Övriga aktivitetsregler ska också följas för att din karaktär inte ska riskera att bli inaktiv eller utrensad.

SEKTION B: TILLSÄTTANDE AV PREFEKTER

§1a Elevhemsföreståndaren är den som utser prefekter i alla årskurser.
§1b Det kan finnas upp till sex prefekter i varje elevhem. En flicka och en pojke i varje årskurs i femman, sexan och sjuan.
§1c Undantag är om det på grund av osynkat uppspelande av karaktärer finns exempelvis två flickprefekter i samma årskurs. Då är det upp till elevhemsföreståndaren att besluta hur det ska lösas.

SEKTION C: AKTIVITET

§1 Prefektspelare ska spela med sin karaktär aktivt för att få behålla platsen som prefekt.

§2a För att klassas som aktiv ska den följa speciella aktivitetsregler:
§2b En prefektkaraktär ska få minst en lektion eller ett GET/FUTT-prov rapporterad var tredje månad.
§2b1 Uppskovs ges om ett GET/FUTT-prov som lämnats in inom tre månadersperioden, men inte rapporterats.
§2b2 Uppskov ges även om en lektion varit aktiv under denna period, men inte kunnat bli färdig pga att andra elever eller lärarspelaren varit inaktiva, förutsatt att lektionen har pågått i minst en månad.
§2b3 Bevisbördan för att en EHF ska ge uppskov ligger på prefektspelaren.
§2c En prefektkaraktär ska utöver det även spela minst ett prefektrelaterat inlägg varje månad.
§2d En prefektkaraktär som endast har slutproven kvar i en årskurs måste gå upp i nästa årskurs inom en tremånadersperiod.

§3a En prefektkaraktär kan pausas i max tre månader i streck och sammanlagt under ett år.
§3b När en prefektkaraktär pausas ska den inte spelas alls och alla krav på spel för aktivitet pausas också.
§3c Prefekter som pausas i en längre period förlorar sin prefektstatus och det är upp till elevhemsföreståndaren att besluta ON och OFF varför personen blev av med märket.
§3d Prefektstatus går endast att få tillbaka efter avpausning om posten inte hunnit gå till en annan spelad karaktär i samma årskurs.
§3e Om det finns en ledig prefektpost i årskursen är det upp till elevhemsföreståndaren att bestämma om karaktären ska återfå sin gamla status eller inte.

§4a Det är elevhemsföreståndarens ansvar att aktivitetskontrollera prefekterna i dennas motsvarande elevhem.
§4b Det är dock prefektspelarens ansvar att bevisa sin aktivitet för elevhemsföreståndaren.

SEKTION D: INAKTIVITETSVARNINGAR

§1 När aktivitetsreglerna för prefekterna inte sköts ska elevhemsföreståndaren skicka ut inaktivitetsvarningar.

§2 När en prefekt fått tre inaktivitetsvarningar och är på väg att få sin fjärde avsätts prefekten.

§3a Det går att bli av med inaktivitetsvarningar genom att vara aktiv.
§3b Har en prefekt en inaktivitetsvarning och nästa gång den ska aktivitetskontrolleras har den varit aktiv så plockas den varningen bort. Om en prefekt har tre inaktivitetsvarningar och är aktiv nästa gång den ska aktivitetskontrolleras plockas en varning bort och har den varit aktiv ännu nästa period plockas ännu en varning bort. På så sätt kan man bli av med alla varningar eftersom.
§3c Det är elevhemsföreståndarens ansvar att se till att prefektspelaren är medveten om hur många varningar den har.
§3d När en prefekt flyttas upp en årskurs blir den automatisk av med alla inaktivitetsvarningar.

SEKTION E: FÖRSTEPREFEKTER

§1 Samma aktivitetsregler gäller för dem som utses till försteprefekter som för vanliga prefekter.

§2a Rektorn utser vilka som ska bli försteprefekter efter rekommendation ifrån elevhemsföreståndaren.
§2b Det kan finnas två försteprefekter samtidigt på skolan. En flicka och en pojke.
§2c Endast elever som går i sjuan kan bli utvalda.

SEKTION F: AVSÄTTNING AV PREFEKTER/FÖRSTEPREFEKTER

§1a Den enda som får avsätta en prefekt är elevhemsföreståndaren.
§1b Rektorn och den biträdande rektorn kan rekommendera en elevhemsföreståndare att avsätta en prefekt, men har inget formellt mandat att göra detta på egen hand.
§1c Det är elevhemsföreståndaren som beslutar på vilka grunder en prefekt kan bli avsatt.

§2a Den enda som får avsätta en försteprefekt är rektorn.
§2b Den biträdande rektorn och elevhemsföreståndaren kan rekommendera att avsätta en försteprefekt, men har inget formellt mandat att göra detta på egen hand.
§2c Det är rektorn som beslutar på vilka grunder en försteprefekt kan bli avsatt.

§3 Om en prefekt har gått i femman i över två år OFF kan elevhemsföreståndaren välja att avsätta prefekten p.g.a. inaktivitet och utse någon annan istället.

SEKTION G: RÄTTIGHETER OCH SKYLDIGHETER

§1 Att utses till prefekt är ett privilegium.

§2a En prefekt/försteprefekt får ge poäng till alla andra elever på skolan.
§2b En prefekt får max ge 10 poäng under ett tillfälle.
§2c En förste prefekt får max ge 15 poäng under ett tillfälle.

§3a En prefekt/försteprefekt får ge poängavdrag till alla andra elever på skolan.
§3b En prefekt får max ge 10 poängs avdrag under ett tillfälle.
§3c En prefekt får inte ge strafftjänst eller högre poängavdrag utan måste då kontakta en professor.
§3d En försteprefekt får ge max 15 poängs avdrag under ett tillfälle.
§3e En försteprefekt får ge strafftjänst till alla elever på skolan.

§4a En prefekt/försteprefekt måste sköta de sysslor som elevhemsföreståndaren ger dem.
§4b Dessa sysslor kan vara, men begränsas inte till, att ta hand om förstaårseleverna under mottagningen, bevaka strafftjänster, hjälpa elever med läxläsning, patrullera korridorerna på nätterna m.m.

§5 En prefekt/försteprefekt som missbrukar sina rättigheter eller misslyckas med att sköta sina skyldigheter kommer bli av med prefektmärket.