Entreprenörskap 704

Grupper

Tid: Början av vårterminen

Lektionstext

Grupper är något som inom det här ämnet kan definieras på framför allt två olika sätt. Det kan vara en liten samling människor, så som ett arbetslag eller ett team. Det kan också definieras som en samling individer som samverkar, accepterar förväntningar och förpliktelser inom samlingen och delar en gemensam identitet.

Oavsett vilken definition som används är det tydligt att närvaron av andra människor påverkar framför allt prestationer. Den som flyger ensam på sin kvast flyger i regel långsammare än om personen istället skulle flyga i en grupp. Det har även visat sig att enbart närvaron av andra påverkar prestationen. Så publik vid till exempel quidditchmatcher skulle påverka prestationen hos spelarna. Alla har även något som kallas för dominerande reaktion, något som med andra ord även kan kallas för mest typiska svar. När en människa försöker lära sig någonting i grupp kommer personen utföra en dominerande reaktion, vilket oftast är en felaktig respons, vilket gör att vi gör misstag. Den som däremot övat mycket tidigare får istället en dominerande reaktion i grupp som förstärker prestationen.

Ingen människa är en ö. Som sociala varelser har vi ett behov av att ansluta oss till varandra. En viktig drivkraft bakom detta beteende är det mänskliga behovet av att höra till. Det finns vissa saker som är gemensamma för alla typer av grupper. En av dessa är socialt dagdriveri. Detta betyder att den kollektiva insatsen minskar. Detta kan bero på att en person inte tror att individuella insatser inte övervakas. Det kan också bero på att uppgiften eller gruppen saknar värde för personen eller saknar motivation.

Andra gemensamma saker för grupper är till exempel gruppolarisering. Detta innebär att om en grupp har liknande åsikter blir dessa mer extrema. Grupper får ofta ett grupptänkande, som innebär att individerna i en grupp tänker mindre kritiskt för att nå en överenskommelse. Anledningarna till detta kan vara hög stress, kritik utifrån och vissa typer av ledare. Det sista gemensamma för grupper är deindividualisering. Detta betyder i längden att mindre av personliga drag syns till förmån för ett kollektiv. En del av det kan ha sin förklaring i att individer i stora grupper blir anonyma.

Lektionsförfattare: wheevil