Alkemi 504

Teori om baser

När: Precis efter jullovet

Baser är molekyler som har förmågan att ta upp protoner. Även starka baser kan vara frätande. Baser kan också delas upp i starka respektive svaga baser. I en vattenlösning reagerar alla baser med vatten så att hydroxidjoner. Hur många atomer som tar upp en proton från vattnet avgör hur stark basen är. Exempel på en stark bas är natriumhydroxid. En svag bas kan däremot vara ammoniak.

Svaga baser används ofta till städning. Ammoniak är något som bland annat mugglare använder för städning. Detta beror på att baser är bra på att lösa fetter. Det är därför det finns tvålar som kan anses vara basiska. Precis som med syror gäller att starka baser är mer magiska än svaga.

Om man blandar en bas med en syra kan de neutralisera varandra. Eftersom syror har ett pH under 7 medan baser har ett pH över 7 kommer pH-värdet att krypa närmare 7. pH-skalan är en skala som är till för att visa hur pass stark eller svag en syra eller bas är. Den här skalan har annars ingen betydelse. Det som den egentligen visar är hur många oxoniumjoner det finns i lösningen. Värdet 7 på den här skalan betyder alltså att något är neutralt, alltså varken har speciellt basiska eller sura egenskaper. I kroppen är det viktigt att värdet ligger runt pH 7 för att kroppens organ inte ska fräta sönder.

Läxa: eleverna ska skriva en uppsats om baser som helhet.

Lektionsförfattare: wheevil