Alkemi 302

Klassrumsorientering och säkerhet

Ges när på året: Tidig hösttermin

OFF: Innan eleverna tillåts sätta igång med alkemiska experiment är det viktigt att de kan navigera sig runt klassrummet. De behöver ha koll på de olika verktyg som används och veta vad vilka säkerhetsåtgärder som finns i händelse av en olycka. Dagens lektion är ämnad att ge dem en förståelse för klassrummet och grundläggande kunskaper om de redskap de kommer att använda.

Klassrummet

Klassrummet för Alkemi har plats för både teori och praktiska övningar. Salen är delad i två, där den ena sidan har plats för fem långbänkar med bord och det är här eleverna har sina teoretiska lektioner men även samlas när de ska ha prov. Denna den av klassrummet har eleverna redan blivit bekanta med från tidigare lektioner.

Genom en dörr kommer man in i laboratoriet, där de praktiska lektionerna hålls. Här finns fyra samlingar med arbetsbänkar så eleverna har gott om plats för sina alkemiska experiment. I laboratoriet finns även ett par hyllor som håller de material som kan tänkas behövas. I taket finns stora trattar, inte helt olika de som finns på grammofoner. Dessa trattar är dock kopplade till långa slangar och finns till för att dra upp eventuella vådliga ångor som kan uppstå när eleverna arbetar. Trattarna är höj- och sänkbara och går att dra ner till precis ovanför bänkytan efter behov.

När du hanterar farliga kemikalier eller utför någon typ av laboratorieexperiment är säkerheten väldigt viktigt för att du och de omkring dig inte kommer att bli skadade. Därför kommer vi nu gå igenom säkerhet i laboratoriet, de nödvändiga redskap du kommer behöva ha till hands, regler att ha i åtanke och viktig information om vad du behöver göra i en nödsituation.

Skyddsutrustning

För att vara säker i klassrummet behöver eleven följande föremål:

Detta så att eleven kan utöva alkemiska experiment med minimal risk för olyckshändelser. Några av de kemikalier och ämnen som kommer att användas kan vara mycket farliga. Det är viktigt att vara försiktig när man håller på med något laboratoriearbete annars så är det sjukhusvingen, eller till och med St Mungos som väntar.

Trollstav

Används till transmutering och är nödvändig på lektionerna. Trollformler används också för att upptäcka imperfektioner i materia och kemikalier som används under experimenten. Vissa moment kräver förvandlingskonst.

Drakskinnshandskar

Handskarna skyddar händerna från skador från kemikalierna man kommer i kontakt med under lektionerna. Vissa kemikalier kan orsaka blåsor, brännskador och allvarlig smärta vid kontakt med bar hud. Drakskinnshandskar erbjuder det bästa skyddet då drakskinn i sig är så gott som ogenomträngligt.

Skyddsglasögon

Ångor från kemikalierna kan allvarligt skada ögonen. Innan några farliga ämnen hanteras ska professorn se till att alla elever bär skyddslagsögon. Ögonkontakt med kemikalier kan leda till synförlust (vilket kan variera i grad från tillfällig till allvarlig och i vissa fall permanent) och/eller sveda och brännande känsla i ögonen.

Ansiktsmask

Farliga kemikalier och ämnen kan orsaka skada ifall de inhaleras eller stoppas i munnen.

Förkläde

För att undvika spill på skoluniformen.

Stängda skor

Elever som anländer till klassrummet med annat än stängda skor kommer bli ombedda att byta. Farliga ämnen kan spillas på golvet och skapa en otrygg arbetsmiljö för den magiker som kommer i kontakt med det. Om ämnet kommer i kontakt med huden kan du drabbas av allvarliga skador och/eller permanenta men.

Säkerhetsregler

 1. Ha alltid med dig rätt utrustning till lektionerna.
 2. Följ alltid alla instruktioner noggrant vid praktiska moment.
 3. Använd angiven skyddsutrustning för det givna experimentet. Skyddsglasögon och handskar ska alltid användas.
 4. Långt hår ska alltid vara uppsatt under praktiska lektioner.
 5. Inga smycken tillåtna i laboratoriet.
 6. I alkemisalen får inget spring förekomma oavsett vad lektionen handlar om. Bete dig under alla omständigheter lugnt.
 7. Alla ämnen som används under lektionen ska hanteras med varsamhet.
 8. Undvik direktkontakt med de ämnen och kemikalier som används.
 9. Vid avslutad lektion ska alla produkter du kommit fram till lämnas in enligt professorns instruktioner.
 10. Utför inte egna experiment utan tillstånd från professorn.
 11. Torka upp eventuellt spill omedelbart.
 12. Kontrollera alltid att ventilationen fungerar vid arbete med luftvägsirriterande ämnen.

När saker går fel

Om du eller en annan elev kommer i kontakt med en kemikalie eller farligt ämne, meddela professorn omedelbart och kliv undan från det skadliga ämnet. Kemikalier kan variera från icke giftiga till extremt giftiga (med biverkningar som kan orsaka död vid inandning eller intag). Berätta för professorn vilken kemikalie du eller din klasskamrat kommit i kontakt med, eller se till att det är nerskrivet. Detta kommer hjälpa professorn att avgöra den bästa behandlingen och säkerställa en full återhämtning.

Alla kemikalier och ämnen som förvaras i klassrummet och förrådet ska vara tydligt märkta. Läs alltid etiketten och följ de säkerhetsanvisningar du fått, samt eventuella anvisningar på etiketten.

Om du någonsin kommer i kontakt med en reaktiv kemikalie bör du omedelbart torka upp den med en trollformel. Tergeo ska täcka de flesta situationer. Har du tillgång till dittany, applicera genast på det skadade området, bandagera och uppsök sedan botare. Finns dittany inte till hands bör du täcka det skadade området och få tag på botare så fort som möjligt.

Lektionsförfattare: Shetani