Elevpoäng

Hus Elev Beteende Betyg Lydighet Antagning Summa
Lana Andreievna Kozlova 37 340 42 190 609
Andrey Borislavovich Zaretsky 0 180 4 146 330
Serafim Kazimirovich Zmeyev 20 0 0 250 270
Hristina Stanimirovna Russaka -27 130 30 108 241
Metida Yermolaievna Sadowskaya 0 40 0 192 232
Miruna Emilianovna Dalca 0 0 0 210 210
Dunya Afanasiyevna Utkina 0 40 0 125 165
Dorofey Nikolaievich Sokoll 0 0 0 134 134
Volodymyr Spartakovich Shwetz 0 0 0 78 78
Artem Ruslanovich Slonimsky 0 0 0 70 70
Lev Lavrentievich Lvov 0 0 0 0 0