Spelledarbeslut

Kompletterande Aktivitetsregler för anställda på The Daily Prophet (2010-11-30)

Spelledarrådet har beslutat följande:

Följande regler är ett utdrag ur Kategorireglerna i sin helhet för att visa på de saker som direkt berör anställda på the Daily Prophet. Med anställda innebär de som har som ansvar att skicka in artiklar. Journalister var ett för snävt begrepp eftersom även Krönikörer och liknande räknas in i detta.

Om en regel är Ny eller om den har redigerats (Ändrad) anges detta i slutet av aktivitetsregeln. De andra är lämnade som de var men finns med för att skapa ett sammanhang för de nya reglerna.

OBS: Övriga kategoriregler kan påverka även anställda på The Daily Prophet, det är därför bra att ha koll på dem också.

Som ni säkert noterar så kontrolleras karaktärer var tredje månad medan anställda på TDP måste skicka in saker varje månad. Detta betyder att du givetvis ska skicka in saker varje månad men att din karaktär bara kontrolleras en gång var tredje månad (då du alltså måste ha skickat in minst 6 artiklar för att klassas om Aktiv)

Sektion B: Aktiva Karaktärer

§2a För att klassas aktiv krävs det att man har postat minst ett ON-inlägg i forumet de senaste tre månaderna med just den karaktären. IRC-loggar man postat i forumet räknas in i detta.
§2b3 För att klassas som aktiva måste anställda på The Daily Prophet dessutom skicka in minst två artiklar varje månad till den som är OFF-ansvarig för tidningen. (Ny)
§3 Karaktärer som inte uppfyller aktivitetskraven flyttas till kategorin Inaktiv.
§4 En spelare kan ha hur många aktiva Magivärldskaraktärer samtidigt som denna orkar
med och klarar av.
§6 Aktiva karaktärer kontrolleras var tredje månad.

Sektion C: Nya/avpausade Karaktärer

Alla regler under denna kategori gäller även för anställda på TDP.

Sektion D: Halvpausade Karaktärer

Man kan inte halvpausa en Magivärldskaraktär.

Sektion E: Pausade Karaktärer

§4c1 Övriga skolanställda vuxenkaraktärer inklusive lärare, samt i magivärlden sektionschefer, butiksinnehavare, journalister och motsvarande förlorar sin post efter tre månader. (Ändrad)
§4d2 För att kunna komma tillbaka med en §4c1-karaktär som ej är lärare efter tre till sex månaders pausning så måste posten fortfarande vara ledig eller så måste den ansvariga för området i fråga (d.v.s. rektor eller Magivärlds-SL) anse att ytterligare en karaktär på den posten behövs.
§4d3 Om det finns en ledig post som karaktären kan ta, så måste spelaren kunna komma med en trovärdig förklaring till var karaktären har hållit hus under sin frånvaro och varför de har återvänt till posten och eventuellt, om det gäller lärare, bytt ämne.

Sektion F: Inaktiva Karaktärer

§2a En karaktär bedöms som inaktiv när ingen aktivitet i forumet eller på hemsidan under de senaste tre månaderna kan hittas och den kategoriansvariga själv inte har varit inblandad i spel mot karaktären.
§2a1 En anställd på The Daily Prophet bedöms som inaktiv när ingen aktivitet i forumet eller på hemsidan under de senaste tre månaderna kan hittas och den inte har skickat minst 2 artiklar i månaden. (Ny)
§2b Bevisbördan för om en inaktiv karaktär spelas eller inte ligger på spelaren. Det är spelaren som måste kunna visa upp loggar eller länkar till loggar. Det är inte kategoriansvarig som ska behöva leta eller fråga efter dem.
§2b1 Bevisbördan för om en anställd på The Daily Prophet skicka in sina artiklar ligger på den OFF-ansvarige på tidningen i fråga. (Ny)

Sektion G: Utrensade Karaktärer

Alla regler under denna kategori gäller även för anställda på TDP.

Sektion H: Döda karaktärer

Alla regler under denna kategori gäller även för anställda på TDP.

Sektion I: Kategoriansvariga

§2a Posten som kategoriansvarig för magivärldskaraktärer ligger på Magivärlds-SL.
§2b Ansvaret som kategoriansvarig för magivärlden kan delegeras till en annan spelare vid behov.
§2b1 Ansvaret för aktivitet när det gäller artiklar, bland de anställda på The Daily Prophet, ligger på den OFF-ansvarige på tidningen i fråga. (Ny)
§2b2 Den OFF-ansvarige har ansvar för att kontinuerligt skicka PM till KA för Magivärlden för att berätta om inaktiva anställda.(Ny)
§2b3 Skickas inga PM till KA för Magivärlden kommer denna att anta att alla anställda fyller kraven för aktivitet. (Ny)
§2c Om den som fått ansvaret delegerat till sig väljer att avsäga sig kategoriansvaret måste Magivärlds-SL ta över ansvaret igen.