Spelledarbeslut

Kategorisystemet i Rollspelet Svenska Hogwarts, version 3: juli 2008 (2008-08-03)

Spelledarrådet har beslutat följande:

SEKTION A: ALLMÄNT OM KATEGORISYSTEMET

§1 Kategorisystemet omfattar samtliga spelade karaktärer inom de olika magiskolorna i Rollspelet Svenska Hogwarts.

§2a Man kan spela oregistrerade elevkaraktärer bäst man vill, men dessa elevkaraktärer står helt utanför kategorisystemet. De kan göra sällskap med spelade karaktärer både på lektionstid och utanför, men kan inte gå på lektion själva och kan inte göra några slutprov.
§2b En ospelad elevkaraktär kan göras till en officiellt spelad elev upp till det att de går i femte årskursen (Hogwarts), genom att man ansöker till Spelledarrådet om att få skapa en karaktär i en högre årskurs.
§2c Yngre syskon till karaktärer kan så småningom hamna på skolan som registrerade elever, antingen genom att de börjar skolan i ettan, eller genom att man ansöker om att få skapa en karaktär i en högre årskurs.
§2d Övriga karaktärer kan registreras genom att man kontaktar den ansvarige spelledaren.

§3 Stor kategorikontroll ska ske en gång om året, där det är upp till spelarna att meddela kategoriansvarig om alla de karaktärer de vill behålla. De karaktärer som kategoriansvarig inte har fått meddelande om i tid kommer att bli utrensade.

SEKTION B: AKTIVA KARAKTÄRER

§1 Syftet med kategorin Aktiv (A) är att visa på vilka karaktärer som spelas aktivt inom Rollspelet Svenska Hogwarts.

§2a För att vara aktiv krävs det att man har postat mer än ett ON-inlägg i forumet de senaste tre månaderna med just den karaktären.
§2b1 Undantag för kärnämneslärare som ska ha postat minst fyra inlägg i månaden.
§2b2 När det gäller lärare i tillvalsämnen och specialämnen så beror aktivitetsnivån på hur högt tryck det är på lektionerna, men ett lägre tillvalsämne (d.v.s. GET-nivå eller motsvarande) förväntas ändå ligga på åtminstone två inlägg per månad, vare sig det är på lektioner eller utanför. För högre tillvalsämnen samt specialämnen (d.v.s. FUTT-nivå eller motsvarande) förväntas minst ett inlägg per månad.
§2c Undantag gäller om man är officiellt frånvaroanmäld en period.

§3 Karaktärer som inte uppfyller aktivitetskraven flyttas till kategorin Inaktiv.

§4 En aktiv karaktär som går i samma årskurs som en eller flera halvpausade karaktärer kan inte pausas utan att de halvpausade karaktärerna i samma årskurs också pausas.

§5a En spelare kan bara ha en aktiv elevkaraktär per årskurs samtidigt. Spelarens övriga elevkaraktärer i samma årskurs måste vara halvpausade.
§5b Undantag för elevkaraktärer som fått särskilt tillstånd från Spelledarrådet att spelas aktivt i samma årskurs.

§6 Aktiva karaktärer kontrolleras var tredje månad.

SEKTION C: NYA/AVPAUSADE KARAKTÄRER

§1 Syftet med kategorin Ny (N) är att skilja mellan vanliga karaktärer och karaktärer som är nya i spelet eller som precis har blivit avpausade.

§2a Karaktärer som placeras i kategori Ny ligger där i en månad ifrån datumet de godkändes eller blev avpausade. När månaden har gått kan karaktären flyttas vidare till andra kategorier, baserat på om karaktären varit aktiv eller inte.
§2b Om spelaren varit officiellt frånvaroanmäld under stora delar av månaden kan uppskov ges för bevisande av aktivitet, så att karaktären istället ligger som ny i två månader innan den flyttas vidare till andra kategorier.

§3 Nya/avpausade karaktärer kan inte pausas eller halvpausas. Antingen måste de bevisa aktivitet först för att sedan kunna pausas eller halvpausas, eller så får de bli utrensade direkt.

§4a Nya lärarkaraktärer klassas som Timanställda vikarier i en månad från godkännande. Se Lärarreglerna för mer information.
§4b Lärarkaraktärer som avpausats efter mer än tre månaders pausning och blivit lärare på nytt räknas också som Timanställda vikarier i en månad från avpausningsdatumet.
§4c Gäller ej lärarkaraktärer som avpausats efter mindre än tre månaders pausning.

SEKTION D: HALVPAUSADE KARAKTÄRER

§1 De enda karaktärer som kan läggas i kategorin Halvpausad (H) är elevkaraktärer som ligger i samma årskurs som en annan, aktiv karaktär.

§2 Halvpausade elever kan spelas fritt utanför lektioner.

§3a Halvpausade elever kan avsluta enskilda lektioner som de påbörjat innan de halvpausades, men kan inte påbörja nya lektioner.
§3b Undantag om eleven bara har tre lektioner kvar att göra innan den kan ta examen och flyttas upp en årskurs, för då kan den ta dessa tre lektioner. Detta är under förutsättning att slutproven görs så snart som möjligt så att eleven kan gå upp i nästa årskurs och spelas aktivt.
§3c Eleven kan lämna in d-uppgifter och göra slutprov även om den är halvpausad.

§4 En halvpausad elev kan inte pausas ensam, utan måste alltid pausas och avpausas tillsammans med samtliga elever av samma spelare den går i samma årskurs som.

§5a För att växla till att spela aktivt med karaktären måste man samtidigt halvpausa den karaktär i samma årskurs som tidigare varit aktiv.
§5b För att halvpausa en karaktär postar man karaktärens hela namn och position i Kategoriändringstråden.
§5c1 Vid avpausning flyttas karaktären till kategorin Ny.
§5c2 När den avpausade/aktiva karaktären i årskursen befinner sig i kategorin Ny kan man inte ändra kategori på de halvpausade karaktärerna i samma år.

§6 Halvpausade prefektelever (eller motsvarande) behåller sitt prefektmärke så länge som karaktären faktiskt spelas med.

§7 Halvpausade karaktärer kontrolleras var tredje månad för att se så att de fortfarande ligger i rätt kategori. I övrigt kan man spela med dem hur ofta eller hur sällan man vill.

SEKTION E: PAUSADE KARAKTÄRER

§1a Syftet med kategorin Pausad (P) är att tillfälligt kunna lägga en eller flera karaktärer på is utan att spela dem, men utan att riskera utrensning p.g.a. inaktivitet.
§1b Kategorin lämpar sig för de spelare som behöver vara frånvarande i över en månad. Karaktärer vars spelare är borta i mindre än en månad behöver inte pausas.

§2a En karaktär får vara pausad högst i sex månader. När sex månader har gått måste karaktären återgå till att spelas, annars rensas den ut.
§2b1 I undantagsfall kan kategoriansvarig bevilja en extra pausningsperiod på ytterligare sex månader, vilket ger en total pausningstid på ett år. När ett år gått så måste karaktären återvända till spelet eller rensas ut.
§2b2 Om spelaren behöver fortsatt pausning trots att den redan fått pausningen förlängd till ett år, så behöver motivering till fortsatt pausning skickas in till Spelledarrådet för godkännande. Detta specialtillstånd kan endast sökas om karaktären funnits i minst 18 månader, pausningstiden ej inräknad.

§3a Karaktärer som kan pausas är elever (samtliga), spöken, skolpersonal, professorer samt lärarkandidater på samtliga magiskolor inom Rollspelet Svenska Hogwarts.
§3b Vikariekaraktärer kan inte pausas, eftersom de per definition bara är tillfälliga karaktärer. Vikariekaraktärer måste spelas aktivt, eller så avslutas deras tjänstgöring på skolan. På spelarens begäran kan karaktären istället göras om till en magivärldskaraktär.

§4a En karaktär kan inte behålla en viktig post vid pausning, utan kommer automatiskt att förlora den om karaktären pausas.
§4b En karaktär som förlorat en viktig post vid pausning återfår inte posten automatiskt vid avpausning.
§4c Med ”viktig post” åsyftas poster så som rektor, biträdande rektor, elevhemsföreståndare och motsvarande.
§4d1 Övriga skolanställda vuxenkaraktärer förlorar sin post på skolan efter tre månader.
§4d2 För att kunna komma tillbaka som skolanställd efter mer än tre månaders pausning måste posten fortfarande vara ledig eller så måste ytterligare en karaktär på den posten behövas.

§5a Prefekter (och motsvarande) som pausas förlorar sin prefektstatus efter en månad och räknas därefter ON som att de aldrig utsetts till den posten.
§5b Prefektstatus går endast att få tillbaka efter avpausning om posten inte hunnit gå till en annan spelad karaktär i samma årskurs.
§5c Om det finns en ledig prefektpost i årskursen är det upp till elevhemsföreståndaren att bestämma om karaktären ska återfå sin gamla status eller inte.

§6a En lärarkaraktär som pausas förlorar sin lärarstatus och sin post på skolan efter tre månader.
§6b För att kunna komma tillbaka som lärare efter mer än tre månaders pausning måste det finnas ett behov av fler lärare i ett ämne på skolan, men det måste inte nödvändigtvis vara samma ämne som läraren först fick anställning inom. Är det ett annat ämne kan bakgrunden behöva skrivas om eller saker läggas till för att förklara detta.
§6c Om det finns en ledig lärarpost som karaktären kan ta, så måste spelaren kunna komma med en trovärdig förklaring till var karaktären har hållit hus under sin frånvaro och varför de har återvänt till skolan, samt eventuellt bytt ämne.

§7 För att pausa en karaktär postar man karaktärens hela namn och position i Kategoriändringstråden i forumet. Anledning till pausning behövs inte anges.

§8a En karaktär som är pausad måste vara helt och hållet ospelad, både på lektioner och i vanliga spel. Karaktären får inte starta eller gå med i nya spel eller lektioner.
§8b Karaktären får inte avsluta pågående lektioner om de pausas. Spelaren måste avsluta lektionen helt innan h*n ber om att karaktären ska pausas. Om spelaren inte vill eller orkar vänta på att en lektion ska avslutas så måste de säga till läraren att karaktären hoppar av lektionen, så att h*n inte håller upp lektionen för övriga spelare. Är det en lektion med bara en elev så kan lektionen pausas och återupptas sedan när karaktären återvänt till spelet.
§8c Karaktären får heller inte avsluta övriga pågående spel om de pausas, utan antingen pausas spelet också, så att det kan avslutas när karaktären åter är aktiv, eller så avbryter man det och behandlar det som ogiltigförklarat.

§9a För att återföra en karaktär till spelet, så kallad avpausning, postar man karaktärens hela namn och position i Kategoriändringstråden. Anledning till avpausning behöver inte anges.
§9b Vid avpausning flyttas karaktären till kategorin Ny och lyder under reglerna för den kategorin. Se Sektion C för mer information.

§10 Spelare som missbrukar kategorisystemet för att behålla prefekt- eller lärarstatus genom att ständigt pausa och avpausa sin karaktär så snart systemet tillåter kommer att avsättas ifrån posten i fråga.

§11a En spelare klassas som pausad om samtliga av deras karaktärer som omfattas av kategorisystemet är pausade.
§11b En spelare som är pausad slutas räknas som spelare i Rollspelet Svenska Hogwarts efter sex månader om de inte återvänder för att delta i spelet, eller fortsätter vara pausade.

§12a Om en högstatussläkts överhuvud frånvarar ifrån spelet i sex månader kommer släktens status att nedvärderas till övre medelstatus. I dess ställe kommer en annan släkt att få chansen att uppgraderas till högstatus.
§12b En nedgraderad högstatussläkt kan endast återfå sin högstatus om spelaren återvänder till spelet och det finns en ledig plats bland högstatussläkterna.

SEKTION F: INAKTIVA KARAKTÄRER

§1a Syftet med kategorin Inaktiv (I) är att markera att en karaktär inte spelas men utan att vara pausad eller halvpausad.
§1b Endast kategoriansvarig kan flytta en karaktär till och från kategorin Inaktiv.

§2a En karaktär bedöms som inaktiv när ingen aktivitet i forumet eller på hemsidan under de senaste tre månaderna kan hittas.
§2b Bevisbördan för om en inaktiv karaktär spelas ligger på spelaren. Det är spelaren som måste kunna visa upp loggar eller länkar till loggar, inte den kategoriansvarige som ska behöva leta eller fråga efter dem.

§3a Om en karaktär bedöms vara inaktiv kontaktar kategoriansvarig spelaren i fråga och ger en inaktivitetsvarning.
§3b I aktivitetsvarningen ska ingå karaktärens namn, efternamn, rang/placering (elevhem, årskurs, lärarpost, etc.) och vilket datum som är deadline för när aktivitet måste kunna bevisas.

§4a En spelare som inaktivitetsvarnas har en månad på sig att börja spela aktivt med karaktären, eller pausa den om man har för avsikt att spela den men inte har möjlighet för tillfället.
§4b Kan ingen aktivitet styrkas när månaden har gått kommer karaktären att rensas ut.
§4c Om aktivitet från de senaste tre månaderna kan styrkas (t.ex. genom att IRC-loggar postas i forumet eller skickas via PM till kategoriansvarig) placeras karaktären direkt i kategori Aktiv.
§4d Om karaktären inte har spelats under de senaste tre månaderna men börjar spelas igen under varningsmånaden så placeras karaktären i kategory Ny.

SEKTION G: UTRENSADE KARAKTÄRER

§1 Syftet med kategorin Utrensade (U) är för att samla alla karaktärer som inte längre finns med i spelet, men som inte är döda. Antingen har de rensats ut för att de inte spelades, t.ex. för att deras spelare försvunnit, eller så har spelaren velat göra sig av med karaktären, men utan att låta den dö.

§2a För att kunna få tillbaka en utrensad karaktär kontaktar man kategoriansvarig.
§2b Om den utrensade karaktären räknas som specialkaraktär krävs först tillstånd ifrån Spelledarrådet.
§2c Om det gäller en lärare måste det finnas ett behov av lärare för att kunna ta tillbaka en sådan karaktär. Annars kan man göra om den till en magivärldskaraktär istället. Den står då utanför kategorisystemet.
§2d Undantag för karaktärer som tillhör en befintlig släkt, då dessa karaktärer tillfaller släktens överhuvud om de rensas ut.

§3a Utrensade karaktärer som hör av sig till kategoriansvarig inom utsatt tid efter en årlig storkoll placeras i kategori Inaktiv.
§3b Utrensade karaktärer som återvänder till spelet under resten av året placeras i kategori Ny.

§4a1 Man kan få en karaktär utrensad högst två gånger under ett år innan den försvinner och man måste börja om från början igen, som om det vore en helt ny karaktär.
§4a2 Beräkningen av året börjar från och med första utrensningen.
§4b Karaktärer som varit utrensade i över ett år går ej att få tillbaka. Vill man ha tillbaka en karaktär som varit utrensat i mer än ett år måste man börja om helt från början med dem, som om det vore en helt ny karaktär.
§4c Ovanstående fungerar även i kombination med varandra. Om en karaktär rensas ut i januari men tas tillbaka i juni och rensas ut någon gång under nästa år, så går de inte att få tillbaka, eftersom det gått mer än ett år sedan första utrensningen.

§5a1 En spelare som väljer att sluta i Rollspelet Svenska Hogwarts får alla sina karaktärer utrensade. Innehar spelaren eller någon av dess karaktärer någon sorts privilegier eller poster försvinner dessa automatiskt vid utrensning.
§5a2 En spelare som kommer tillbaka eller en karaktär som tas tillbaka från utrensning återfår inte sina tidigare privilegier eller poster automatiskt.
§5b Om den slutande spelaren vill att en aktiv spelare ska ta över någon av deras karaktärer måste de kontakta Spelledarrådet och ge en skriftlig tillåtelse till att den aktiva spelaren ska få ta över karaktären.
§5c1 En spelare som är släktöverhuvud måste utse en efterträdare som kan ta över om man vill att släkten ska kunna finnas kvar i magivärlden ON efter att släktens skapare slutar.
§5c2 En högstatussläkt kan bara byta ägare en gång innan den nedvärderas till övre mellanstatus. Finns den ursprungliga ägaren tillgänglig står den först i kön ifall släkten skall byta ägare igen, men den ursprungliga ägaren kan inte kräva att få tillbaka släkten automatiskt. Även om släkten återvänder till dess upphovsmakare så återfår den inte automatiskt hög status.

SEKTION H: DÖDA KARAKTÄRER

§1 Syftet med kategorin Döda (D) är för att skilja mellan karaktärer som dött och försvunnit ifrån spelet, eller som bara utrensats.

§2a För att döda en karaktär krävs Spelledarrådets tillstånd.
§2b För att döda en annan spelares karaktär krävs även tillstånd ifrån den andra karaktärens spelare.

§3a Man kan inte återuppväcka karaktärer från de döda. Om en karaktär dör så går den inte att få tillbaka som levande igen.
§3b Enda undantaget är om spelet förklaras ogiltigt av Spelledarrådet, t.ex för att man dödat en karaktär utan Spelledarrådets tillstånd, eller att dödandet inte utförts enligt den ansökan som skickades in och godkändes av Spelledarrådet.

§4a En död karaktär kan återvända till spelet som spöke, men bara om karaktären levt ett mycket olyckligt liv.
§4b För att förvandla en död karaktär till spöke krävs tillstånd från Spelledarrådet. Detta ska helst skickas in samtidigt med ansökan om att få döda karaktären.
§4c Ju längre efter en karaktärs död som en spelare ansöker om att få förvandla den till spöke, ju svårare är det att få det godkänt.

SEKTION I: KATEGORIANSVARIG

§1a Posten som kategoriansvarig för skolkaraktärer ligger på den som är rektor för varje magiskola.
§1b Om den som spelar rektor inte vill vara kategoriansvarig så kan hela eller delar av detta ansvar läggas över på den biträdande rektorn, men endast efter överenskommelse mellan de två spelarna.
§1c Om den biträdande rektorn väljer att avsäga sig kategoriansvaret måste rektorn ta över ansvaret igen.

§2a Övergripande ansvar för kategorisystemet och årliga storkollar ligger på SSL.
§2b Ansvar för att kontrollera aktivitet i magivärlden ligger på MSL.

§3a För att kontakta kategoriansvarig på Hogwarts använder man kategoriändringstråden i Forum1.
§3b För att kontakta kategoriansvariga på övriga magiskolor använder man kategoriändringstråden i Forum2.

§4 De kategoriansvariga svarar till Spelledarrådet.