Spelledarbeslut

Högstatus i Ryska Imperiet slopas (2012-08-15)

Spelledarrådet har beslutat följande:

Högstatus i Ryska Imperiet slopas och byts ut med titlar!

Systemet med högstatus, mellanstatus och lågstatus är rätt bra i allmänhet. Det delar in släkter i olika grupper och är ett enkelt system för spelare att veta hur deras karaktärer ska behandla andra karaktärer, utan någon annan information än att veta vilken slags familj de kommer från. Spelar man en mellanstatuskaraktär som växt upp i magikervärlden vet man ju att de bör veta vilka de finaste släkterna är, och att de med stor sannolikhet också vet vilka släkter deras föräldrar vill att de ska vara försiktiga med.

Statussystemet är väldigt förenklat och måste vara det i Storbritannien, eftersom det inte finns så mycket annat att gå på. För länge sen handlade det på SH endast om hur renblodig släkten var, men eftersom "rent" blod inte är det enda alla magiker bryr sig om gjordes systemet om, till det bättre. Numera baseras status på flera olika faktorer, som pengar, ålder, framstående personer, historiska händelser... och ja, fortfarande till viss del även på hur renblodig släkten är.

Så fungerar det då i Storbritannien och det behöver nog fortsätta fungera så, eftersom det inte finns så många andra faktorer man kan mäta på där.

I det Ryska imperiet vi byggt upp finns det dock ett annat sätt att mäta status på, vilket vi nu beslutat oss för att gå över till.

Enkelt uttryckt så är det redan så att vi etablerat att det ryska imperiet är ett kejsardöme. Det finns en tsar och åtminstone en hertig och skulle vara väldigt konstigt om det inte fanns annan aristokrati också. Alltså vill vi gå över till att mäta status baserat på den aristokratiska rangordningen.

Det kommer ge fler en möjlighet att ha enskilda personer i Ryska Imperiet som har högre status när det inte är en hel släkt som är det och vi tror att det kommer bli intressant att spela på mellan karaktärerna.

Hur fungerar det här med aristokrati då?

Enkelt uttryckt är det ju den gamla klassiska pyramidmodellen. Längst upp finns en tsar, under honom finns ett fåtal prinsar, och så vidare, hela vägen ner till den allmänna befolkningen som utgör den största delen.

Längst upp finns tsaren, följt av sin familj och släkt. Alla som är barn eller barnbarn till en tsar blir automatiskt prinsar och prinsessor - är man mer avlägset släkt med tsaren än så blir man storfurste/storfurstinna så länge man föds som del av tsarsläkten Zmeyev.

Tsarens (äkta) barn får i regel också andra titlar. Kronprinsen är alltid Prins av Sibirien, medan övriga barn får något mindre område som hertigdöme. Oäkta barn har inte någon arvsrätt, så de får inget per automatik. Är det en tsar som erkänner sina oäktingar är chansen dock rätt stor att de kan få någon titel, men i så fall rätt långt ner på statusstegen (självklart kan de dock få bättre titlar om de utmärker sig i vuxen ålder, som alla andra).

Högst upp bland den icke-kejserliga aristokratin finns hertigar. Dessa styr över ett större område, i storlek mellan ett landskap upp till ett helt land. En hertig har rätt mycket makt över sitt eget område, exakt hur mycket beror på vilka rättigheter de fått av tsaren. Exempel på detta skulle exempelvis vara de som styr de länder som ingår i Ryska Imperiet såsom Rumänien, Vitryssland o.s.v.

Under hertigar kommer grevar och markiser. Dessa titlar är lika fina och har i modern tid inte så mycket praktisk skillnad, utan var mer relevanta rent historiskt sett. Båda styr över lika stora områden, ungefärlig storlek upp till ett landskap. Skillnaden är att en greves område ligger väl innanför rikets gränser, medan området en markis styr över ligger längs ett gränsområde.

Därefter finns baroner. Baroner har ett mindre område, ungefär stor som en kommun - det vill säga en tätort och lite landsbygd. De har oftast inte så mycket mer rätt att styra området än att de kan ta ut skatt, och i en del fall har de också rätten/skyldigheten att sitta som domare i tvister mellan sina undersåtar.

Längst ner på skalan finns riddare. Ofta har de inte något område alls, men har de ett område så är det inte större än en by.

En överblick över de olika titlarna och hur de tilltalas kan du se här: http://sh.gayahithwen.com/ds_titlar.html

Hur får man en titel?

Det absolut vanligaste är att man ärver titeln. I de allra flesta fall ärvs titeln längs den manliga linjen, om inte annat specificerades när titeln skapades.

Nya titlar delas främst ut av tsaren, men en del hertigar kan få makten att dela ut titel baron och riddare, och det har hänt att en greve eller markis kunnat göra undersåtar till riddare.

Vanligast är ändå att tsaren ger en titel till någon som utmärkt sig i imperiets tjänst. I vissa fall är det mycket berömvärda stordåd de utfört (räddat tsarens liv t.ex.), i andra fall är det mer ekonomiska skäl, och ibland rent personliga skäl (om tsaren till exempel ger en titel till en gammal klasskamrat, eller till sina oäkta barn).

Samma släkt, och ibland även samma person, kan ha flera olika titlar. Eftersom titlar i första hand ärvs av den äldste sonen så är det inte alltid som yngre söner ens får titlar, och får de titlar så är det bara de som deras far känner kan avvaras - att dela upp området kan ju ofta leda till att det minskar i värde.

En variant som förekommer en del är också att en son kan få en titel under sin livstid, men att denna sedan inte ärvs av hans äldsta son, utan återgår till huvudgrenen av släkten. Denna variant säkerställer då att sonen har det väl ställt under sin livstid, men gör det också mindre troligt att han själv skaffar barn.

I finare familjer får den äldsta sonen ofta en hel del titlar så fort han föds.

Titlar kan överlåtas/säljas, vilket öppnar upp för att de nyblivet rika kan få titlar, och att fina men fattiga gamla familjer kan sälja av sina titlar om det behövs. Om en släkt dör ut på den manliga sidan återgår titeln till imperiet.

Områdena som de styr över brukar oftast ligga direkt under tsaren, men ibland kan områden även ligga inom andra personer/släktens områden. Det vill säga, om tsaren gör någon till en baron gör han vanligtvis inte detta inom gränserna för ett grevskap som ägs av någon annan inom imperiet, utan istället ett grevskap som står direkt under honom.

När en man gifter sig med en kvinna som har en titel så får han automatiskt samma titel som hon har. Hon blir inte av med sin titel men förlorar makten (om hon hade någon) över marken och alla ägodelar då det lagligt tillhör hennes man efter giftermålet. Så exempelvis om en man gifter sig med en baronessa blir han baron. Det samma gäller om en kvinna gifter sig med en man med titel. Då får hon hans titel. Exempelvis om en kvinna gifter sig med en greve så kan hon kalla sig för grevinna genom äktenskapet. Om båda har titlar när de gifter sig blir det som detta exempel: Om Hertigen av A gifter sig med Baronessan av B så blir de ju hertigen och hertiginnan av A och baronen och baronessan av B.

Det finns två undantag till ovanstående: främst är att om tsaren ger fler titlar till en existerande släkt så skapas dessa rätt ofta inom samma område som släkten redan äger. Med andra ord, man kan få nya titlar utan att utöka området man styr över. Det andra undantaget är om en släkt börjar sälja/skänka bort titlar, i vilket fall de kan styra över ett område, och sedan ha mindre adelsmän som i sin tur styr över mindre delar av området.

Hur påverkar allt detta spelet?

Vi tar bort det gamla statussystemet och inför istället detta. Det kommer bli mer avancerat, i och med att olika grenar av samma släkt kan ha olika status, men det blir också lite lättare att avgöra precis hur fina olika personer är jämfört med varandra, och inför ett nytt lager att leka med.

En hel släkt har inte längre samma status, utan även om den bär samma namn så kan olika delar ha olika status. Detta innebär att folk får höra sig för mer med den de pratar med, och kan också leda till en del misstag för karaktärer...

För de befintliga släkter som redan finns följer en ungefärlig guide till ungefär vilken nivå som kan vara rimligt att lägga sig på vid övergången (detta är dock som sagt ungefärligt, så kan man motivera någon annan nivå, så...):

  • Tsarens släkt är så sjukt högstatus så det finns bara inte. Högstatusarnas högstatus liksom.
  • Högstatussläkter i övrigt kan vara antingen hertig-släkter eller välbärgade grevar/markiser.
  • Mellan/högstatus kan vara allt från relativt fattiga grevar/markiser till väldigt rika riddare - men någon slags titel behöver man i alla fall troligtvis om man ska räknas in i det här skiktet.
  • Mellanstatus kan eventuellt vara baron av något ställe, men vanligtvis är mellanstatusfamiljer inte mer än riddare, om ens det. Riddare är dock vanligt nog att det inte kräver SL-tillstånd, utan om man känner att släkten ska vara det är det bara att tuta och köra.

Alla med mellan/hög- eller hög-statussläkter bör kontakta MSL (Angfiel) för att diskutera vilka titlar de vill ha till sina släkter. De som redan har en högstatussläkt i Ryska Imperiet godkänd kommer få förtur till de finare titlarna.

Tänk på att alla grenar i släkten INTE kan ha titlar, faktum är att antagligen är det bara ett fåtal som är det i en släkt, utan välj ut de som du tycker är viktiga att de har lite mer cool-faktor.

(mycket av den här texten är skriven av Gaya så tack till henne!)

Hur ansöker man om titlar i Ryska Imperiet?

Ansökan skickas till Angfiel i hennes egenskap av MSL.

Ansökan bör innehålla släktens efternamn (om det inte finns någon godkänd karaktär ur släkten än, nämn gärna det), vilka titlar som ansöks om (samma släkt - till och med samma PERSON kan ju ha flera titlar) - jobba gärna uppifrån med titlarna, så att de finaste titlarna nämns först. T.ex. "Släkten Ivanov vill vara hertig av A, greve av B och C, och baron av D, E, och F."

Vet du redan nu vem inom släkten som ska ha vilken titel får detta gärna omnämnas.

Berätta lite ON om hur du tänker dig att släkten fått sina titlar. Det behöver inte vara jättedetaljerat, men säg ungefär vilket årtal det hände, och berätta i grova drag det som ledde till att de fick titeln. Det är viktigare att ha en bra motivering för de finare titlarna - ska man bli hertig behöver man kanske ha räddat den dåvarande tsarens liv, eller vunnit ett krig åt honom, eller något annat storartat, medans om man bara ska bli baron så räcker det kanske med att anfadern var kompis med tsaren under tiden på Durmstrang...

Tänk på att alla hertig-, greve- och markis-titlar delas ut direkt av tsaren, men vissa hertigar kan ha makten att dela ut baron-titlar inom sitt område.

Berätta gärna lite om vad du har för planer kring släkten OFF, och varför du känner att det är viktigt för dig OFF att släkten har denna titel.