Mugglarstudier 302

-

Material:

Litteratur:

Floyd, Amandah: En Magikers Guide till Mugglarna (Kapitel 4-8)

Ur läroboken:

I följande kapitel kommer vi ta en närmare titt på utbildningen i mugglarvärlden, samt några av de yrken mugglare håller sig med. Notera att dessa observationer främst handlar om de brittiska mugglarna, för den som är nyfiken om mugglarutbildning världen över rekommenderas Trevor Kettelburns bok Memoarer från den svarta tavlan, en fascinerande läsning om en trollkarl som på grund av en misslyckad föryngringsdryck tillbringar mer än trettio år på olika skolor runt om i världen.

Värt att minnas är självklart att Storbritannien (egentligen: Förenade kungariket Storbritannien och Nordirland) består av fyra olika länder, och att det finns vissa skillnader i mugglarnas utbildningssystem mellan dessa länder. Dessa skillnader kommer kort beröras i texten. Utbildningen i Storbritannien är obligatorisk, alltså måste alla brittiska mugglarbarn gå i skolan.

Obligatorisk utbildning

I England och Wales är den obligatoriska utbildningen elvaårig, från fem års ålder till sexton års ålder. Systemet har delats in i fyra nyckelstadier:
Nyckelstadium 1 innefattar 5-7-åringar
Nyckelstadium 2 innefattar 7-11-åringar
Nyckelstadium 3 innefattar 11-14-åringar
Nyckelstadium 4 innefattar 14-16-åringar

I slutet av varje nyckelstadium bedöms mugglareleverna med hjälp av prov, inte helt olikt de G.E.T. och F.U.T.T. som tas på Hogwarts Skola för Häxkonster och Trolldom. Dessa prov, så kallade SAT, bedömer elevernas kunskaper i engelska, matematik och vetenskap. Vetenskap är det samlingsnamn mugglarna har gett till ämnena kemi (en omagisk avart till trolldrycksläran), biologi (som lär mugglare om hur deras kroppar fungerar) och fysik (ett ämne som tycks cirkla runt mugglarnas elektricitet (mer om detta i senare kapitel)). Mugglarskolan är ansvarig för att anordna proven under nyckelstadier 1-3. Under nyckelstadium 4 kallas provet eleverna går igenom GCSE (General Certificate of Secondary Education).

De två första nyckelstadier genomförs på så kallade primärskolor. När mugglareleverna är elva år gamla börjar de sedan på sekundärskolor. Mugglarnas utbildningssystem följer en nationell läroplan, denna anger vilka ämnen eleverna ska studera, så att elever över hela landet får samma utbildning. Många av mugglarnas skolor har inte ett selektivt elevintag och tar in alla elever som önskar gå på skolan, men det finns även de skolor som kräver att eleverna ska klara ett kunskapsbaserat inträdesprov för att få börja.

Även i Skottland är den obligatoriska utbildningen på elva år, och även här är skolpliktsåldern 5-16 år. Deras primärutbildning tar sju år, och ges vid primärskolor. Eleverna flyttar därefter vid tolv års ålder till sekundärskolor. Skottland saknar en lagstadgad läroplan, istället utfärdas riktlinjer som mugglarskolorna förväntas följa.

På Nordirland är utbildningen 12-årig, från fyra till sexton års ålder. Även här är skolan indelad i två stadier, primärstadiet, som här varar från fyra till elva års ålder, och sekundärstadiet, som gäller från elva till sexton års ålder. Här finns två typer av sekundärskolor, grammar och secondary schools, där bara den förstnämnda ger vidare utbildning. Nordirlands mugglarutbildning är även den indelad i fyra nyckelstadier, som följer:
Nyckelstadium 1 innefattar 4-8-åringar
Nyckelstadium 2 innefattar 8-11-åringar
Nyckelstadium 3 innefattar 11-14-åringar
Nyckelstadium 4 innefattar 14-16-åringar

Ämnen

För dem som har studerat vid Hogwarts kan de ämnen mugglarbarnen studerar te sig främmande och inte alltid lätta att förstå sig på. Det är dock förståeligt att de inte lär sig om trollformellära eller förvandlingskonst då de saknar den magiska förmågan att utnyttja dessa ämnen fullt ut. Istället lär sig mugglarna ämnen som ska hjälpa dem att klara av den märkliga värld de lever i. Som tidigare nämnts lär de sig engelska, matematik och vetenskap, dessa tre ämnen räknas som kärnämnen och läses över alla nyckelstadium, det är även dessa ämnen som deras slutprov i stor del handlar om. Förutom dessa tre läser mugglarna en rad andra ämnen. Dessa inkluderar: Konst & Design, Design och Teknologi, Geografi, Historia, Informations- och Kommunikationsteknik, Språk, Musik och Idrott. Enligt en mugglarlag ska skolorna dessutom erbjuda utbildning om religion, men föräldrar har rätt att dra ut sina barn ur det ämnet.

Ämnena skiljer sig självklart från de ämnen brittiska elever läser vid Hogwarts. Mugglarnas Historia avspeglar endast vad de tror har hänt i världen, och tar varken upp svartalfuppror eller skapandet av Trolldomsministeriet. Språk behandlar tyska, franska och spanska, men berör aldrig vattuspråket eller gobbeligobb. De läser även ämnen som helt saknar motsvarighet i vår värld, såsom Informations- och Kommunikationsteknik, ett ämne som verkar gå ut på att sitta framför små lådor kallade datorer och slå på tunna plaststycken. Teknologi är ett av samlingsämnena mugglare använder om de tekniker och föremål de uppfunnit för att överleva sin avsaknad av magi. De sekundära skolorna kan även erbjuda olika ämnen beroende på skola, dessa ämnen kan variera från alltifrån frisering till träarbete eller turism. Vad som erbjuds på skolorna varierar, och vissa mugglarskolor väljer att fokusera på ett särskilt utbud av ämnen för att locka till sig elever.

Vidareutbildning

Efter den sekundära utbildningen kan eleverna välja att läsa vidare. Vissa skolor erbjuder Sixth Form, vilket innebär ytterligare två år vid sekundärskolan. Under dessa år studerar eleverna till A-Levels, avslutande betyg som ger dem behörighet till ytterligare, högre utbildning. Dessa A-Levels är frivilliga att läsa, men avgör vad mugglarna sedan kan läsa på universitet och college. Det finns även AS-levels, dessa räknas som en halv A-level. I Skottland kallas det motsvarande för Scottish Highers.

För de elever som väljer att inte läsa vidare till A-levels erbjuder mugglarna yrkesutbildningar. Dessa är inte helt olika de utbildningar du kan stöta på i magikervärlden, då de helt enkelt går ut på att en mugglarelev tar del av ett lärlingssystem, så kallat Modern Apprenticeship, som sedan ansvarar för utbildningen. Det är öppet för alla ungdomar i åldrarna sexton till tjugofyra år. Författaren till denna bok har inte haft möjlighet att utforska denna typ av utbildning närmare, men mycket tyder på att mugglarna efter avslutad lärlingsskap har möjlighet att få ett fast jobb i det yrke de valt.

Vidare har mugglarna universitet och college för ytterligare studier efter A-levels. Dessa läroanstalter är självständiga, och har behörighet av mugglarnas styrelse att själva skapa och utfärda examnia. Utbildningarna här tar i genomsnitt tre år, även om ett flertal tar ännu längre tid, dessa brukar ofta involvera någon form av praktik på företag. Allt tyder på att mugglare efter denna utbildning kan fortsätta studera inom samma fält.

Yrken i mugglarvärlden

Precis som i magikervärlden finns det en mängd olika yrken för mugglaren att välja efter den slutfört sin utbildning. Många av dessa arbeten återfinns i vår egen värld, andra är helt unika till våra magilösa släktingar. Nedan följer exempel på några av de mer underligare yrken mugglare kan hålla på med.

Brevbärare är mugglarnas svar på ugglor. Istället för att ha breven levererade snabbt och enkelt, direkt till rätt person har mugglarna konstruerat ett invecklat system för att få meddelanden att skickas ut. De som är ansvariga för att breven kommer fram kallas för brevbärare och bär stora säckar med brev som de sedan delar ut i vad mugglarna kallar för brevlådor. (Mer information om postsystemet kommer i kapitel 21.)

Elektriker. Föga är känt om vad elektrikern arbetar med. Deras huvudsyfte är att ta hand om elektriciteten, det mugglar använder i ersättning för magi (mer om detta senare).

Bilmekaniker. För att förstå bilmekanikern krävs först en förståelse av vad en bil är, och hur denna fungerar. Yrket verkar involvera en hel del arbete i framåtlutad ställning över en av dessa bilar.

IT-tekniker. Om möjligt ett av de mest förvirrande yrken mugglarvärlden har att erbjuda. Yrkets exakta uppgifter är okända, och få av de mugglare som intervjuades under skrivandet av denna bok kunde komma med behjälpliga ledtrådar till vad yrket innebar.

Lektionsförfattare: Shetani