Latin 502

Skolan i Rom

Hösttermin

Ordet skola (la. schola -ae) är lånat från grekiskan och betyder ursprungligen ledighet, fritid och senare blev betydelsen sysselsättning under fritid, föreläsning, åhörarskara och till sist kom det att betyda lokalen där dessa föreläsningar hölls.

Skolorna i Rom var inget som staten lade sig i utav bedrevs fritt. Det fanns tre nivåer i skolan; elementarskolan, mellanskolan och retorskolan.

I elementarskolan lärde sig barn i åldrarna 7-11 år att skriva, läsa och räkna av läraren som kallades för magister. Barnen delades in i klasser (la. classis –is) efter kunskap och följdes ofta till skolan av en slav som kallades pedagog (la. pedagogus, barnledare).

I mellanskolan, också kallad grammatikskolan, undervisades ungdomar i åldrarna 12-15 år av en lärare som kallades grammaticus. Fokusen i undervisningen låg på läsning av grekisk och latinsk litteratur, och här skulle eleverna också lära sig grekiska.

Retorskolan, det högsta stadiet för undervisningen, hade som främsta mål att utbilda skickliga talare. Man undervisades av en retor och fokusen låg därför på kriaskrivningar, som var uppsatsskrivning inom givna ämnen, och övningstal.

Under senantiken så började den romerska staten intressera sig för den högre undervisningen. Skolan fokuserade under den här perioden på sju områden i skolundervisningen, kallade septem artes liberales, de sju fria konsterna och var den kunskap som varje fri man borde behärska. Dessa områden var grammatik (språk och litteratur), dialektik (argumentation), retorik (talekonst), geometri, aritmetik (räkning), astronomi och musik.

Text

Magister Titum interrogat
Magister rogat: ”qui poeta fata Aeneae narravit? Responde mihi, Tite! Quis fuit?”
Verba magistri Titum e somno suscitant. Pavidus respondit: “Non ego, magister. Affirmo alium puerum fuisse. Ego tum aeger fui.”

Ordlista

interogo 1 fråga, förhöra
rogo 1 fråga
qui, quis (frågande pron.) vem, vilken
somnus -i sömn
suscito 1 (upp)väcka
pavidus -a -um rädd
affirmo 1 försäkra
alius -a -um annan
aeger aegra aegrum sjuk

Lärarens facit

Magistern förhör Titus
Magistern frågar: ”Vilken poet har berättat om Aeneas öden? Svara mig, Titus! Vem var det?”
Magisterns ord väcker Titus ur sömnen. Rädd svarar han: ”Inte jag, magistern. Jag försäkrar att det var en annan gosse. Jag var sjuk då.”

Bevingade ord

Sunt pueri pueri: pueri puerilia tractant – Barn är barn, och barn har barnsliga tankar

Lektionsförfattare: Foxears